پارامتر دریافتی :

۱۱۹۷۷ H
DVB-S2/QPSK
MPEG-4
27500 8/9